Skolskjuts

Grund- och förskolenämnden har beslutat om en viss utökning av rätten till skolskjuts. För elever som valt annan skola i kommunen, kommunal eller fristående, än den där de är grundplacerade, gäller rätt till skolskjuts om sådan skulle ha beviljats även om de gått i grundplaceringsskolan. Detta gäller under förutsättning att det inte innebär betydande merkostnader för kommunen jämfört med om eleven skulle ha gått i grundplaceringsskolan. Elever på er skola kan alltså ha rätt till skolskjuts. Det är i första hand SL-kort som ska användas. De som vill ansöka om skolskjuts ska göra det genom att fylla i en blankett som nås via kommunens hemsida. Blanketten sänds till utbildningsförvaltningen som gör bedömningen ifall skolskjuts ska beviljas eller ej. SL-kort till de som beviljats det kommer att sändas till skolan innan terminsstart, förutsatt att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen senast den 1 augusti 2010.

Om ni har frågor kring skolskjutsarna är det utbildningsförvaltningens skolskjutssamordnare som ska kontaktas:
Lilian Hagström, tel 606 7056.
Barbro Ahlén, tel 606 9256.

I enstaka fall kan det bli fråga om skoltaxi som alternativ till SL-trafik. När så är fallet kommer utbildningsförvaltningen att be er på skolan fylla i en blankett med uppgifter om elevens schema och övriga elevuppgifter.

Utdrag från riktlinjer för skolskjuts
Med skolskjuts avses alltid i första hand SL:s linjetrafik. I vissa fall kan skolskjuts anordnas genom skolbuss, skoltaxi eller båt.

Beslut om rätt till skolskjuts fattas efter individuell prövning. För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att avståndet till närmaste skola/hållplats uppfyller avståndsreglerna:

– 2 km för åk 1
– 3 km för åk 2
– 4 km för åk 3
– 5 km för åk 4-5
– 6 km för åk 6-9

Om skolvägen bedöms som påtagligt riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndsreglerna.

För elever som valt annan skola i kommunen, kommunal eller fristående, än den där de är grundplacerade, gäller rätt till skolskjuts om sådan skulle ha beviljats även om de gått i grundplaceringsskolan. SL:s linjetrafik ska alltid användas i första hand. Skolskjuts enligt denna punkt får dock inte beviljas om det innebär betydande merkostnader för kommunen jämfört med om eleven skulle ha gått i grundplaceringsskolan.

Elev som växelvis bor hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen. Övriga kriterier för skolskjuts måste också vara uppfyllda. Skolskjuts vid växelvis boende ska ske med SL:s linjetrafik.

Barn och elever i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och modersmålsundervisning har inte rätt till skolskjuts till och från verksamheten.

Med vänlig hälsning
Martin Jägerbert
Kanslichef
Utbildningsförvaltningen
Haningekommun